ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE :

· Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire – inclusiv anexa (Primarie)

· Actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa îi confere solicitantului dreptul de

executie a lucrarilor de constructii

· Certificatul de urbanism (în copie);

· Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C., întocmit în baza

prevederilor anexei nr.1 la Lege si a prevederilor art.23 alin.(2) din prezentele norme

metodologice, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica

– semnate si stampilate în original (doua exemplare);

· Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);

· Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire si a taxei de timbru de arhitectura (în copie);

*Dosar cu sina.