Plan de măsuri

  • Print

A V I Z A T

PRIMAR

Emilia Oltean

PLAN DE MASURI

privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice conform Legii nr.132/2010

La nivelul Primăriei ROŞIA DE SECAŞ responsabilul cu organizarea colectării selective este domnul TANISLAV NICOLAE, numit prin dispoziţia primarului nr. 298/08.04.2011.

Scopul colectării selective şi managementului deşeurilor este creşterea gradului de reciclare şi valorificare a deşeurilor colective, creşterea gradului de informare şi conştientizare, precum şi educarea funcţionarilor publici, a angajaţilor şi a cetăţenilor comunei noastre, (conform art.2, pct. a şi b). De asemenea se urmăreşte prin colectarea selectivă printr-un operator economic autorizat o reciclare şi o valorificare corespunzătoare a acestora.

Tipuri de containere folosite sunt cele 3 recipiente aflate pe holul instituţiei şi sunt inscripţionate cu denumirea materialelor pentru care sunt destinate, conform, art.9, pct. a.

Conform art.11 fiecare instituţie este obligată să implementeze un program de informare şi instruire a propriilor angajaţi cu privire la organizarea colectării selective a deşeurilor.

La nivelul instituţiei noastre acest program cuprinde următoarele :

- aducerea la cunoştinţă a prezentei legi şi obligativitatea respectării acesteia

- având în vedere volumul mic de deşeuri selective recipientele sunt amplasate doar pe holul instituţiei

- persoana desemnată cu curăţenia din cadrul Primăriei are obligaţia de a selecta deşeurile din fiecare birou în recipientele amenajate pentru colectare selectivă, această obligaţie revine de asemenea şi angajaţilor instituţiei noastre

- angajaţii Primăriei sunt informaţi cu privire la categoriile de deşeuri, conform art.3, care sunt următoarele :

a) deşeuri de hârtie şi carton

b) deşeuri de metal şi plastic

c) deşeuri de sticlă

Nerespectarea îndatoririlor conform art.7, alin. c, duce la următoarele sancţiuni:

- avertisment ( referat)

- mustrare verbală sau scrisă, sub formă de referat

- penalizare cu 5-10% din salariu .

În cazul colectării unor cantităţi mai mari a deşeurilor selective până la preluarea lor de către operatorul autorizat acestea se vor stoca temporar în magazia Primăriei.

Instruirea angajaţilor se va face trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, consemnată într-un proces verbal care va fi semnat de fiecare angajat.

Cantităţile deşeurilor colectate selectiv vor fi trecute în registrul de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv acestea conform art.13, alin.2, vor fi raportate lunar către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Toţi cetăţenii din comună şi alţi vizitatori ai instituţiei noastre vor fi informaţi prin instalarea la afişierul primăriei a unei planşe care cuprinde instrucţiunile prezentei legi.

Primăria comunei ROŞIA DE SECAŞ a încheiat contract de prestări servicii, pentru predarea deşeurilor colectate selectiv, cu firma SC GREEN TEAM SRL cu sediul la Mihalţ str. Cânepi nr. 622, înregistrat la Reg. Com. Cu nr. J01/1165/2007 C.U.I 22420757 pe durata unui an de zile cu posibilitatea de reînoire.

Întocmit,

Responsabil colectare selectivă deşeuri

Conf. Legii 132/2010

Referent,

Tanislav Nicolae