Cerere certificat producator

Către Nr. înregistrare ………………….

Primarul ………………*)

Avizat: data…………….

CERERE

Subsemnatul………………………………….., domiciliat în localitatea………………, str. ………….nr… ……judeţul ………posesor al cărţii de identitate B.I./ seria ….. nr. …………., cod numeric personal (CNP)………………………………, eliberat de Poliţia…………….., vă rog să-mi aprobaţi eliberarea certificatului de producător pentru vânzarea următoarelor produse şi cantităţi………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

declarând, pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal**), că produsele, producţiile estimate şi cantităţile destinate comercializării pentru care am solicitat eliberarea certificatului de producător sunt obţinute în gospodăria mea, de pe terenurile ori de la animalele, după caz, pe care le am înregistrate în Registrul agricol.

Certificatul de producător va fi folosit şi de următorii membri din componenţa gospodăriei

1. ………………….., carte de identitate/B.I. seria ….., nr. …………, CNP……………….

2. ………………….., carte de identitate/ B.I. seria ….., nr. …………, CNP………………

3. ………………….., carte de identitate/ B.I. seria ….., nr. …………., CNP……………...

………………….. …………………….

(data) (semnătura)* se specifică: comuna, oraşul, municipiul.

** potrivit art. 292. din Codul Penal.

Tipărit C.N „Imprimeria Naţională” S.A.